Kontrast
Czcionka
aktualności

Odpowiedź Zarządu Pałac Saski sp. z o.o. na stanowisko Rady M. St. Warszawy ws. gospodarki zielenią wokół terenu odbudowy

Warszawa, 18.11.2022 r.

Szanowni Państwo Radni Miasta Stołecznego Warszawy,

pozwalamy sobie pisać do Państwa w celu wyjaśnienia nieporozumienia, do jakiego – w naszej opinii – doszło podczas LXXII Sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dn. 17 listopada br.

„Oczekujemy minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska w związku z planowaną odbudową Pałacu Saskiego i sąsiednich budynków” – powiedziała Pani Radna Renata Niewitecka, prezentując projekt stanowiska Rady. Pragniemy zapewnić, że dokładnie takie są intencje spółki Pałac Saski, składanych przez nas Władzom Stolicy propozycji, a przede wszystkim – zrealizowanych już działań.

I. W treści wspomnianego stanowiska podano jednak liczby rzekomo przeznaczonych do usunięcia „ponad 100 drzew i 341 m2 krzewów”, które nie odpowiadają prawdzie. Tego rzędu wielkości istotnie pojawiły się w jednym z opracowań, zleconych wiosną br. przez Spółkę. Właśnie w trosce o minimalizację negatywnych skutków dla środowiska, nawiązaliśmy wówczas współpracę z ekspertami z SGGW, którzy przygotowali szczegółową dokumentację z kartami informacyjnymi indywidualnie dla każdego obiektu dendrologicznego. W wyniku  tych działań, spośród 191 drzew i krzewów, rosnących obecnie na terenie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej, do usunięcia zakwalifikowano 56 drzew i 10 krzewów. W tej liczbie znajdują się rośliny chore, zagrażające bezpieczeństwu, bądź takie, których system korzeniowy narusza objęte ochroną relikty dawnych zabudowań. Jednocześnie warte jest podkreślenia, że chodzi tylko o rośliny, które wyrosły, bądź zostały zasadzone na terenie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej po II wojnie światowej. Wszystkie pozostałe będą poddane przesunięciu, przesadzeniu bądź adaptacji. Procedura przesadzenia będzie możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim szczegółowym przygotowaniu indywidualnie każdego wskazanego drzewa i powierzchni zakrzewionej. Rozwiązania takie były już praktykowane, także na terenie Warszawy.

Nie możemy się zgodzić z sugestią, że „przesadzanie tak starych drzew nie daje gwarancji ich zachowania”. Gwarancję taką dają specjaliści, którzy podobne przesadzania wykonywali, także na terenie Warszawy. Warto poza tym zauważyć, że przedmiotowe drzewa należy ocenić raczej jako drzewa dojrzałe, a nie stare – ich wiek szacowany jest maksymalnie na 70 lat. Poza tym znakomita większość drzew przeznaczonych do przesadzenia to lipy, które wyjątkowo dobrze reagują na takie zabiegi. Jednak najistotniejszym jest to, że przesadzenia będą poprzedzone wielomiesięcznym przygotowaniem drzew do tego procesu. Bryły korzeniowe będą stopniowo ograniczane i jednocześnie pobudzane do zagęszczenia. Można wręcz przypuszczać, że już na etapie przygotowania drzew do przesadzenia ich kondycja może ulec zasadniczej poprawie.

Nie jest też zasadnym argument o rzekomej możliwości „zniszczenia  siedlisk ptaków, innych gatunków fauny oraz flory”. Przygotowujący dokumentację dendrologiczną eksperci z SGGW nie zarejestrowali na terenie przyszłej inwestycji gniazd czy dziupli, które mogłyby być zasiedlone przez ptaki lub ssaki. Nie ma też możliwości zniszczenia siedlisk flory, ponieważ pod okapem przedmiotowych drzew wytworzyło się typowe dla tak dużych zwarć klepisko, w niewielkim stopniu zasiedlone przez gatunki jednoliścienne. W przedmiotowym obszarze nie wykształciło się prawidłowe runo parkowe.

Warto też wspomnieć, że wspomniany w stanowisku Rady Miasta projekt Romualda Gutta i Aliny Scholtzówny w dużej części nie został zrealizowany, bowiem wiele jego elementów budziło gorący sprzeciw urbanistów, architektów i architektów krajobrazu oraz historyków sztuki i varsavianistów. Zrealizowano natomiast nasadzenia w obrębie obrysu kamienicy Lesslów i częściowo w obrębie Pałacu Brühla – i to właśnie te drzewa i krzewy, relatywnie będące najnowszą nakładką stylistyczną są wyznaczone do przesadzenia. Ich wartość przyrodnicza z pewnością zyska, kiedy znajdą korzystniejsze warunki do wegetacji, zaś wartość historyczna zostanie podkreślona w nowych miejscach poprzez opatrzenie ich stosownymi informacjami.

II. Faktem jest, że obecna – powstała po zakończeniu II wojny światowej – powierzchnia Ogrodu Saskiego ulegnie zmniejszeniu o teren, na którym odbudowane zostaną Pałac Saski, Pałac Brühla i kamienice przy ul. Królewskiej. W celu rekompensaty i zbilansowania skutków wyżej opisanych prac, Spółka proponuje wprowadzenie zadrzewienia w przestrzeń Placu Piłsudskiego – po obu jego stronach, na trawnikach przy ulicy Królewskiej i przy ulicy Wierzbowej – oraz rewitalizację samego Ogrodu Saskiego. Rzekome straty można w łatwy i obiektywny sposób oszacować stosując narzędzia teledetekcyjne, dzięki którym zostanie stworzona diagnoza funkcjonowania Ogrodu Saskiego w obecnej formie oraz model, w którym będą uwzględnione proponowane przez współpracujących z nami ekspertów założenia rewitalizacji: m.in. wymiana nawierzchni bitumicznych, niezwykle niekorzystnie oddziałujących na małą retencję, na nawierzchnie przyjazne środowisku i poprawiające komfort przebywania latem w Ogrodzie, a  także korekta układu zadrzewień i zakrzewień, tj. zastosowanie nowych nasadzeń w zgodzie z oryginalnym układem Ogrodu Saskiego sprzed września 1939 roku.

Ekosystem Ogrodu Saskiego jest w istocie obecnie bardzo nadwątlony. Dlatego też Spółka w trosce o jego całokształt ma na celu przeprowadzenie pełnej diagnozy stanu istniejącego siedlisk Ogrodu Saskiego i regularne prowadzenie monitoringu w celu kontroli zachodzących w ekosystemie Ogrodu zmian. Należy zauważyć, że zmiany takowe nie tylko będą generowane wpływem samej inwestycji odbudowy zachodniej pierzei Placu Marszałka J. Piłsudskiego, ale zachodziły i zachodzą w sposób ciągły pod wpływem otoczenia. Istniejący lej depresyjny na terenie Ogrodu Saskiego jest wynikiem prac związanych z budową metra. Dlatego Spółka chce monitorować stan hydrologiczny Ogrodu już teraz i zagwarantować zapobieganie pogarszającej się już kondycji hydrologicznej. Z tego względu rozpatrywana jest budowa zbiorników retencyjnych, zbierających wody opadowe z całej obszernej powierzchni placu, połaci dachowych i pozostałych powierzchni inwestycji. Monitorowanie, poddawanie ciągłej ocenie Ogrodu Saskiego i natychmiastowe przeciwdziałanie potencjalnym niekorzystnym zjawiskom zagwarantuje nie tylko dobrostan miejsca, ale w znaczący i wyraźny sposób podniesie jakość obiektu.

Celem przyświecającym działalności spółki Pałac Saski jest odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka J. Piłsudskiego, ale też przywrócenie temu miejscu i jego bezpośredniemu otoczeniu jego historycznej roli: tętniącego życiem i przyjaznego Mieszkańcom centrum Stolicy. Ogrodowi Saskiemu należy zaś w naszej opinii przywrócić blask, dzięki któremu nazywany był niegdyś „zielonym salonem Warszawy”. Jesteśmy przekonani, że warunkiem realizacji tej idei jest ścisłe i zgodne współdziałanie Spółki z Władzami Miasta Stołecznego Warszawy i podległymi im instytucjami. Deklarujemy pełną gotowość i wolę takiej współpracy z naszej strony.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwieją wątpliwości Państwa Radnych.

Pozostając do Państwa dyspozycji,

łączymy wyrazy szacunku,

Jan Edmund Kowalski

Prezes Pałac Saski sp. z o.o.

Robert Cicirko

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pałac Saski sp. z o.o.

Aktualności

Co będzie w Pałacu Saskim?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań związanych z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej jest pytanie o przeznaczenie odtworzonych budynków. By na nie odpowiedzieć, podsumowujemy dla Państwa wszelkie publiczne informacje na temat przyszłych funkcji użytkowych zrekonstruowanych budowli przy placu Piłsudskiego. Co było w Pałacu Saskim? Na pytanie, co znajdzie się w gmachach […]
Widok z lotu ptaka na Ogród Saski, Plac Piłsudskiego w Warszawie oraz odkryte relikty Pałacu Saskiego.

Odpowiedź Zarządu Pałac Saski sp. z o.o. na stanowisko Rady M. St. Warszawy ws. gospodarki zielenią wokół terenu odbudowy

Warszawa, 18.11.2022 r. Szanowni Państwo Radni Miasta Stołecznego Warszawy, pozwalamy sobie pisać do Państwa w celu wyjaśnienia nieporozumienia, do jakiego – w naszej opinii – doszło podczas LXXII Sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dn. 17 listopada br. „Oczekujemy minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska w związku z planowaną odbudową Pałacu Saskiego i sąsiednich budynków” – […]

Koncepcja Zielonej Osi Saskiej

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej kojarzy się przede wszystkim z zabytkowymi gmachami, które zniknęły z przestrzeni placu Piłsudskiego w wyniku wojennych działań nazistowskich Niemiec i które, na mocy ustawy z 11 sierpnia 2021 roku, mają powrócić w kształcie z ostatniego dnia sierpnia 1939 roku. Należy jednak pamiętać, że teren inwestycji […]

„Przywracamy Serce Niepodległej” – wystawa plenerowa i dyskusja w Łodzi

„Przywracamy Serce Niepodległej” to tytuł wystawy plenerowej, która w tym roku odwiedziła już Kraków i Poznań, a w najbliższy czwartek, czyli 17 listopada, dotrze do Łodzi i na miesiąc zagości przed wejściem do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Jej otwarciu towarzyszyć będzie dyskusja na temat perspektywy odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, która odbędzie się wewnątrz budynku […]

Koncerty, tańce, parady i warsztaty: tak 11 listopada świętowali uczestnicy Festiwalu Niepodległa

Za nami piąta edycja Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, który odbył się 11.11.2022 r. Jak szacują organizatorzy, w tym pełnym muzyki i tańca wydarzeniu wzięły udział dziesiątki tysięcy osób, które Święto Niepodległości postanowiły obchodzić na Trakcie Królewskim, biorąc udział w koncertach i rodzinnych warsztatach. Nie zabrakło również akcentów przeszłości, takich jak przejażdżki na bicyklach, pokazy […]

Płaskorzeźby z Pałacu Brühla w zbiorach Muzeum Ziemi PAN

Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk wesprze proces odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego – 9 listopada 2022 r. podpisany został list intencyjny, w którym strony deklarują wolę współpracy. Będzie się ona opierać na wspólnych działaniach na rzecz promocji i upowszechniania nauki, ochrony dziedzictwa i odnowy zabytków, a także na prowadzeniu badań naukowych. Przedmiotem tych ostatnich będą […]

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbędzie się Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Wraz z Biurem Programu „Niepodległa” serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym, radosnym wydarzeniu już w najbliższy piątek, 11 listopada 2022 r., w godzinach 13-20. Przy dźwiękach orkiestr oraz kapel ulicą przemaszerują kolorowe parady, […]

Nowe życie zniszczonych zabytków: konferencja na Zamku Królewskim

Podczas trzydniowej konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie, która zakończyła się 29 października 2022 roku, eksperci w dziedzinach związanych z konserwacją i ochroną dziedzictwa materialnego dyskutowali o różnych koncepcjach rewitalizacji zabytkowych budowli. „Odbudowa, restytucja czy trwała ruina? Nowe życie obiektów rezydencjonalnych” to jeden z tematów czteroletniego cyklu konferencji poświęconych podniesieniu z ruin warszawskiej rezydencji królewskiej, […]

Wystawa „Okruchy przeszłości”: otwarcie miejskiej galerii sztuki w Warszawie

18 października 2022 roku na pl. marsz. J. Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Okruchy przeszłości”. Ekspozycja archiwalnych zdjęć oraz plansz edukacyjnych znalazła swoje miejsce na ogrodzeniu terenu inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Co zobaczymy na wystawie? Nowo otwarta wystawa przedstawia „okruchy przeszłości”, czyli artefakty […]

Ochrona drzew w Ogrodzie Saskim podczas odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej to nie tylko wyzwanie architektoniczne, lecz również potrzeba odpowiedzialnej gospodarki zielenią sąsiedniego Ogrodu Saskiego. Dzięki podjętej już w czerwcu 2022 roku współpracy spółki Pałac Saski ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uformowano zespół naukowców, którzy opracowują ekspertyzę dotyczącą stanu znajdujących się w Ogrodzie Saskim […]